Stichting Groene Grensverleggers
opgericht op 15 december 2020

Stichting Groene Grensverleggers is een onafhankelijk burgerinitiatief dat met grensverleggende ideeën wil bijdragen aan duurzame  beleidsontwikkeling in Nederland en Europa. 

Hiervoor brengt de Stichting mensen bij elkaar die hun rijke kennis, ervaring, en creativiteit willen inzetten om daadwerkelijk een omslag te bewerkstelligen naar een ecosysteemgerichte benadering voor onze woon- en leefomgeving.  

Een gemeenschappelijke zoektocht naar nieuwe vormen van beleidsontwikkeling en samenwerking waarbij respect voor het ecosysteem centraal staat.

Doel

Ecosysteem benadering binnen het omgevingsbeleid.

De Stichting Groene Grensverleggers wil de natuur een stem geven. Maatschappelijke groene belangen als biodiversiteit, landschap en natuur verdienen meer publieke aandacht en gewicht in de ontwikkeling en uitvoering van beleid en wetgeving.

Wij stimuleren door gevraagd en ongevraagd advies wetgeving die biodiversiteit en natuurontwikkeling bevorderen en willen de betrokkenheid van mensen in de samenleving bij deze besluitvorming op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau vergroten.

Initiatief

Onze huidige manier van leven heeft geleid tot een uitputting van de natuurlijke grondstoffen, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. De effecten hiervan zijn duidelijk zichtbaar geworden in onze fysieke leefomgeving. De natuur staat onder grote druk door habitatverlies en milieuvervuiling en moet concurreren om schaarse grond in dichtbevolkt Nederland met andere maatschappelijke ruimteclaims zoals woningbouw, infrastructuur, landbouw en energietransitie (windmolens en zonneparken).

Door het ontbreken van een duurzaam en integraal omgevingsbeleid is de kwaliteit van de groene leefomgeving sterk achteruit gegaan. Het natuurbelang wordt thans onvoldoende geborgd, de natuur kan niet voor zichzelf spreken en delft in de afweging van deze verschillende maatschappelijke belangen al snel het onderspit. Dit verlies aan publieke waarden als natuur, biodiversiteit, landschap, vruchtbare bodem vraagt om een nieuwe benadering door overheid, burgers en politiek.

Er moet een nieuwe balans komen tussen economische en ecologische belangen bij de inrichting van onze leefomgeving. Een transitie naar een leefomgeving waarbij respectvol wordt omgegaan met het ecosysteem en het besef dat wij daar onlosmakelijk onderdeel en afhankelijk van zijn. Evenwicht in het realiseren van beide ontwikkelingen is mogelijk, mits ontwikkelingen aansluiten bij de werking van het ecosysteem. In plaats van tegen de natuur te werken moeten we samenwerken met de natuur.

De Stichting Groene Grensverleggers wil hieraan een actieve bijdrage leveren vanuit een gemeenschappelijk gevoelde publieke verantwoordelijkheid. Vanuit deze rol en verantwoordelijkheid willen wij waarde(n) toevoegen aan de maatschappelijke discussie en bijdragen aan de omslag naar een groen en duurzaam omgevingsbeleid.

Wij sluiten hierbij aan bij de Green Deal uit Europa en de nieuwe Omgevingswet, die expliciet burgers uitnodigen om samen de leefomgeving duurzaam in te richten. Breed maatschappelijk draagvlak is immers onontbeerlijk voor het slagen van deze maatschappelijke transitie(s).

Activiteiten

De stichting wil de volgende met elkaar samenhangende en versterkende activiteiten ontwikkelen:

–       visie en beleidsontwikkeling ecosysteembenadering resulterend in publicaties;

–       gevraagd en ongevraagd advies richting de nieuwe Omgevingswet;

–       ontwikkelen en organiseren van omgevingsdialogen;

–       samenwerking met andere organisaties actief op het gebied van natuur-, landschap, milieu, biodiversiteit en gebiedsontwikkeling.